BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Inžinerijos mokslai

Inovatyvių procesų inžinerija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211EX069

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis
Dalis studijų dalykų bus vykdomi pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Apie programą

Inovatyvių procesų inžinerija. Studijų metu ugdomi aukštos kvalifikacijos chemijos ir procesų inžinerijos specialistai, gebantys analizuoti ir kritiškai vertinti įvairius pramonės procesus taikant tvarumo ir žiedinės ekonomikos principus; kurti ir diegti pažangias technologijas, apjungiančias „žaliąjį“ mąstymą, inžinerines žinias ir praktinius įgūdžius; įgytas teorines žinias taikyti mokslinėje ir pramoninėje veikloje; kūrybiškai taikyti esamus analizės metodus; savarankiškai organizuoti ir atlikti eksperimentinius tyrimus, pradedant problemos formulavimu, metodų ir įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų pristatymu. 

Inovatyvių procesų inžinieriai geba sistemiškai mąstyti ir priimti techninius sprendimus, užtikrinančius gamybos pažangą, kurti ir įgyvendinti resursus taupančius, mažiau taršius, mažiau atliekų generuojančius technologinius procesus. 

Baigę studijas Jūs galėsite dirbti tiriamąjį, technologinį, ekspertinį, konsultacinį bei vadybinį darbą įvairiose gamybinėse, alternatyvių degalų gamybos, chemijos, naftos perdirbimo įmonėse, energetikos sektoriuje, dujų ir naftos produktų terminaluose, mokslinėse įstaigose, chemijos laboratorijose, tęsti studijas doktorantūroje; įgijus vadybinį ir praktinį patyrimą gali dirbti įmonių arba jos padalinių vadovais. 

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys:

  • turintys inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, gyvybės mokslų, fizinių mokslų, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  • turintys kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip vienerių metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį,
  • baigę atitinkamas papildomąsias studijas,
  • baigę inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, gyvybės mokslų, fizinių mokslų, žemės ūkio mokslų studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas, jei konkursinis balas ne mažesnis nei 8,5.


Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas