BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai

Pedagoginė psichologija

Pildyti prašymą
arrow

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211JX088

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 3 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3511 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Pedagoginės psichologijos magistrantūros studijų programoje sukuriama dinamiška mokymosi aplinka, orientuota į psichologijos ir švietimo sąsajų supratimą, gilinamasi į sudėtingas pažintinių, emocinių ir socialinių procesų sąsajas, todėl studentai įgyja žinių ir įgūdžių, padedančių spręsti įvairias švietimo įstaigų problemas. Magistrantai yra rengiami moksliniam tiriamajam darbui bei savarankiškai profesinei veiklai, todėl įgyja pakankamai žinių ir įgūdžių mokslinio darbo planavimo, duomenų rinkimo, kokybinės ir kiekybinės analizės atlikimo, duomenų interpretavimo srityse, įvaldo psichologinio įvertinimo bei konsultavimo metodus, o taip pat išmokomi savarankiškai spręsti psichologines problemas, kylančias švietimo ar su juo susijusiose srityse.

Dauguma Pedagoginės psichologijos programą baigusių absolventų sėkmingai dirba psichologais, patarėjais, konsultantais ir tyrėjais, bendradarbiauja su pedagogais, administratoriais ir politikos formuotojais, kad sukurtų aplinką, kuri skatina optimalų mokymąsi ir raidą. Pedagoginės psichologijos magistro studijas baigę asmenys dirba psichologu ugdymo paslaugas teikiančiose organizacijose, pedagoginėse-psichologinėse tarnybose, vaikų ir šeimos konsultavimo centruose, vaiko teisių apsaugos tarnybose, socialinės paramos institucijose, profesinės karjeros centruose ir kitose tarnybose, kur dirbamas ugdomasis darbas.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

psichologijos studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

1 balas pridedamas ne mažiau kaip 350 val. savanoriavusiems ir teikusiems emocinę paramą telefonu ir / arba internetu emocinės paramos tarnybose.

1 balas pridedamas už darbą psichologo asistentu (ne trumpiau kaip 9 mėnesius ir ne mažiau kaip 0,25 etato).

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas